EN: མི་དམངས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཅེས་པའི་ལས་རིམ་གསར་པ། དང་པོཿ པེ་ཅིན་གྱི་དུ་ཞགས།

EN: མི་དམངས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཅེས་པའི་ལས་རིམ་གསར་པ། དང་པོཿ པེ་ཅིན་གྱི་དུ་ཞགས།

This page should be in English

༩༨༩ པེ་ཅིན་ནང་དམངས་གཙོའི་སྒེར་ལངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་༢༨འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་བཞིན།  རྒྱ་ནག་ནང་གི་དམངས་གཙོ་འཐབ་རྩོད་པ་རྙིང་པ་དང་གསར་པ་ཡོངས་ལ་གུས་འདུད་ཞུ་བ་དང་ཆབས་གཅིག།  ལོ་འགའ་ཤས་སྔོན་དུ་པེ་ཅིན་དུ་དངོས་སུ་བྱུང་བའི་མི་མང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྒྲུང་གསར་པ་ཞིག་འདིར་འབུལ་ལམ་ཞུ་གྱི་ཡོད།

པེ་ཅིན་གྱི་དུ་ཞགས་“ཟེར་བའི་སྒྲུང་འདི་པེ་ཅིང་ནང་མཁའ་རླུང་གཙང་བཙོག་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་མི་དམངས་ལ་དྲང་པོ་གཤོད་དགོས་ཅེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་པའི་སྐོར་རེད། སྒྲུང་འདི་ནི་ང་ཚོའི་”མི་དམངས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་“ཅེས་པའི་ལས་རིམ་གྱི་ནང་ནས་ལེ་ཚན་དང་ཐོག་འདི་ཡིན།

“མི་སྣ་གྲགས་ཅན་གྱིས་གཙོས་པའི་མི་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་དྲ་ཐོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་པ་དེས་སྲིད་གཞུང་ལ་ཞེ་དྲག་ཁག་པོ་བཟོས་པ་རེད།”

#peoplepower https://tibetaction.net/peoplepower

Top