བསྟན་འཛིན་ཚེ་རིང་།

རྒྱ་གར་ནང་ལས་འགུལ་རོགས་འདེགས་པ།

བསྟན་འཛིན་ཚེ་རིང་གིས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཡིག་ཚང་དང་། རྩིས་པ་དང་འཛིན་སྐྱོང་དོ་དམ་པ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། ཁོང་གིས་དྲ་ལམ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་དང་། གཞན་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་གི་བྱེད་སྒོ་ཁག་འཆར་འགོད་ཀྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བསྟན་འཛིན་ཚེ་རིང་ནི་ཤོག་སི་ཧྥོར་ཊི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ OXFORD COLLEGE ནས་ཚོང་ལས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་ཐོན་ལག་འཁྱེར་དང་། སྦེང་ལོར་ཡི་ཤུའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ CHRIST UNIVERSITY BANGALORE ནས་ཚོང་དོན་རབ་འབྱམས་པའི་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན།

Top