གསར་བྱུང་གནས་ཚུལ་ག་རེ་འདུག

ང་ཚོར་མཐུད་རོགས།

གསར་འགྱུར་དང་རྒྱུ་ཆ་གསར་ཤོས་ཁག་འབྱོར་བ་གྱིས།

 

བོད་ནང་དུ་སྔར་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་གྱི་ལས་འགུལ་སྐོར་དང་། ཁྱེད་ཀྱིས་དེའི་ཐོག་ལ་རོགས་པ་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་མིན་སྐོར་རྒྱུས་ལོན་བྱོས།

 

Testifying before the Congressional-Executive Commission on China

AMA TECH:
Discussing Chinese Cybersecurity Law

བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གི་གསར་འཕྲིན།

How can you help mobilize your community through Low-Risk actions?

Why are youth so essential for social change?

Why are parallel institutions essential to strengthening Tibet?

Tenzin’s Cyber Superhero!

གཞན་གྱིས་གནོད་འཚེ་གཏོང་ཡུལ་ཞིག་མ་བྱེད།

ཡིག་ཆ་གསོག་ཉར་བྱེད་མཁན་ཞིག་མ་བྱེད།

ཟུར་སྣོན་དང་ཁ་བྲལ།

Top