རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་བཀོལ་ཆས་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལྷག་བཀག་སྡོམ། India Bans 118 Chinese Apps including PUBG

རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་བཀོལ་ཆས་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལྷག་བཀག་སྡོམ། India Bans 118 Chinese Apps including PUBG

https://www.facebook.com/voatibetan/videos/2700130113534293/

རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་བཀོལ་ཆས་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལྷག་བཀག་སྡོམ། India Bans 118 Chinese Apps including PUBG
ཕྱི་ཟླ་༩ ཚེས་༢ ཉིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བརྡ་འཕྲིན་ལྷན་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་བདེ་འཇགས་དང་རྒྱལ་སྲུང་ཆེད། རྒྱ་ནག་ནས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་བཀོལ་ཆས་གྲངས་༡༡༨ ཙམ་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཁ་པར་བཀོལ་ཆས་ PUBG MOBILE LITE ཞེས་པའང་བཀག་སྡོམ་བྱས་འདུག ཉེ་དུས་འཕགས་བོད་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་བར་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་ཡི་ཉིན་ཤས་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་ནས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་བཀོལ་ཆས་བཀག་སྡོམ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་གཉིས་པ་དེ་གནང་ཡོད་རེད་འདུག གནད་དོན་དེ་ཡི་སྐོར་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་བརྡ་འཕྲིན་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་གཞིའི་འགན་འཛིན་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་ཉེ་དུས་རྒྱ་གར་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གིས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་བཀོལ་ཆས་འགོག་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་རྒྱ་ནག་ནང་བཀོལ་ཆས་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་བཀོལ་ཆས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ཚོའི་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་མི་མང་གི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་དོན་དུ་ཐག་གཅོད་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་པ་རེད་ཟེར།།
Originally published at – https://www.voatibetan.com/…/india-bans…/5569749.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top