China’s leaked Cybersecurity Files

China’s leaked Cybersecurity Files

.

China’s leaked cybersecurity data shows how China hires private cyber companies to hack foreign governments and control its people online. Leaked files from a cybersecurity firm opened a window into how Beijing uses surveillance to impose political controls inside and outside its borders. Kunleng host Tsering Kyi invites Lobsang Gyatso Sither, Director of Technology at Tibet Action Institute, to discuss what we’ve learned from China’s enormous cyber leak, including its impact on Tibet.

རྒྱ་གཞུང་གི་དྲ་ཇག་བརྡ་འཕྲིན་ཁང་ཞིག་ནས་གསང་བ་ཕྱི་གྱར།
རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་ལས་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཧྲང་ཧེ་གྲོང་ཁྱེར་ཡོད་པའི་ཨན་ཞན་དྲ་ཇག་བརྡ་འཕྲིན་ཁང་ནས་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཕྱི་གྱར་བྱུང་ཡོད་པ་ལས། འདས་པའི་ཉིན་ཤས་ནང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོའི་ནང་དོན་ལ་བགྲོ་གླེང་མང་པོ་བྱུང་སོང་། ཡིག་ཆ་དེ་ཚོ་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་ཇག་མངགས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའི་ཡིག་ཆ་རྐུ་ཁྱེར་བྱེད་པ་ཁག་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་ལམ་ནས་མི་མང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྟངས། ད་དུང་དེའི་ནང་དུ་བོད་པ་གཙོས་པའི་རྒྱ་ནག་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཡོད་པའི་མི་རིགས་དང་ས་ཁུལ་ཁག་གི་གནད་དོན་ལ་འཐབ་ཇུས་གང་འདྲ་འཐེན་པ་སོགས་ཀྱང་འདུག ཐེངས་འདིའི་ཀུན་གླེང་དུ་དྲ་ཇག་བརྡ་འཕྲིན་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་ཕྱི་ལ་ཤོར་དོན་དང་དེའི་མཚོན་དོན། ནང་དོན་སོོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བརྗོད་གཞི་འདིའི་ཐོག་ལ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཆེད་ལས་པ་སྲི་ཐར་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top